cs:spravce:pripojovani:radius:freeradius3

Instalace FreeRADIUSu 3.x.x pro eduroam

Pokud již máte FreeRADIUS nastavený pro připojení k radius1.eduroam.cz a chcete ho místo toho připojit k novým národním RADIUSům, pokračujte sem.

Návod Vás provede instalací RADIUS serveru FreeRADIUS 3.x na operačních systémech Debian GNU/Linux Bookworm. RADIUS server je potřebný pro zapojení do eduroam infrastruktury. Použitá ověřovací metoda je PEAP s protokolem MS-CHAPv2.

Nová generace národního RADIUSu uznává pro RadSec/IPsec spojení pouze certifikáty vydané autoritami eduroam CA 2 a eduPKI CA G 01!

Certifikáty od TCS a eduroam CA neobsahují požadované OID politiky, proto v nové generaci národního RADIUSu nejsou podporovány.

Servery nové generace národního RADIUSu používají certifikáty od eduPKI CA G 01, proto je třeba jí důvěřovat.

Debian

FreeRADIUS 3.x je součástí základní distribuce. Nainstalujte balíček serveru:

apt install freeradius

Konfigurace freeRADIUS 3.x

Zásady konfigurace

Při změnách hodnot v konfiguračních souborech buďte opatrní na uvedené rozsahy hodnot. Pokud je někde napsáno že hodnota může být od 2 to 10 tak to znamená že jiné hodnoty nebudou akceptovány a freeRADIUS najede s nějakým defaultem.

Při konfiguraci se zdržte zálohování konfiguračních souborů do stejného adresáře, kde budou i změněné soubory. Freeradius v implicitním nastavení z některých adresářů načítá veškeré soubory! To může mít za následek neočekáváné chování celého serveru. Ve skutečnosti nejsou načítány všechny soubory, ale pouze takové, které obsahují platné znaky - alfanumerické znaky, pomlčka, podtržítko, pomlčka a tečka, která nesmí být prvním znakem jména souboru.

Oveření načítaných konfiguračních souborů je možné provést příkazem:

freeradius -XC | grep including

Všechny soubory z načítaných adresářů z příkazu výše je možné vylistovat pomocí příkazu:

ls $(freeradius -XC | grep including | grep 'files in directory' | awk '{ print $NF }')

Hlavní konfigurační soubor

V souboru /etc/freeradius/3.0/radiusd.conf najděte následující dvě hodnoty a upravte je jak uvádíme:

 cleanup_delay = 10
 auth = yes

ta první zajistí že že freeRADIUS je schopen zpracovat autentizační požadavky dlouhé i 10s, to pomůže když se vám v logu objevují hlášení No EAP session matching the State variable. Druhá volba zajistí logování úspěšných autentizací do /var/log/freeradius/radius.log

Lokální ověřování požadavků

Pro lokální ověřování uživatelů musíte nastavit domácí realm, získat certifikát, kterým se bude radius představovat uživatelům, a přidat sdílené heslo pro komunikaci mezi radius serverem a siťovými prvky (bezdrátové body, přepínače).

Konfigurace realmů

Směrování požadavků se konfiguruje v souboru /etc/freeradius/3.0/proxy.conf. Nastavte tento soubor tak, aby požadavky s vaším realmem považoval za lokální požadavky a aby požadavky bez realmu zamítal. Dále nastavte že všechny požadavky budou směrovány na tls auth_pool který budeme konfigurovat později.

realm domaci-realm.cz {
}
 
realm LOCAL {
}
 
realm NULL {
   virtual_server = auth-reject
}
 
#realm DEFAULT {
#}
 
realm "~.+$" {
   status_check = status-server
   auth_pool = flr.eduroam.cz
   nostrip
}

Konfigurace EAP pro ověřování uživatelů

Doporučená konfigurace předpokládá použití PEAP-MSCHAPv2. V dalším textu předpokládáme použití stejného certifikátu pro PEAP a pro RadSec (ten se konfiguruje níže), není to ale podmínkou.

Privátní klíč a certifikát uložte do /etc/freeradius/3.0/certs/ a tajnému klíči nastavte vlastníka a skupinu na freerad s právy 0640 (aby nebyl čitelný pro běžné uživatele či programy v systému). Na systéch CetOS/RHEL použijte uživatele radiusd. V případě že certifikát RADIUS serveru vydala mezilehlá CA, která není běžně předinstalována je třeba ji přidat do souboru radius.crt za certifikát RADIUS serveru. To se týká např. TCS certfikátů poskytovaných CESNETem. Je to potřeba udělat pro všechny používané klíče a certifikáty.

chown root:freerad <soubor_s_klicem>
chmod 0640 <soubor_s_klicem>
chown root:freerad <soubor_s_certifikatem>
chmod 0640 <soubor_s_certifikatem>

V souboru /etc/freeradius/3.0/mods-available/eap nastavte vlastní soubory s certifikáty pro PEAP. Zakomentujte ca_path. Změnte defaultní EAP metodu z MD5 na PEAP, tím přestane FR nabízet MD5 jako první metodu a zabavíte se varování „server is offering unsafe method MD5-Challenge“ v monitoringu.

Nastavíme minimální verzi TLS na 1.2, předchozí verze protokolu mají známe bezpečnostní chyby.

Pokud máte freeradius ve verzi alespoň 3.0.26, můžete nastavit maximální verzi TLS na 1.3. Pokud máte dřívější verzi, nastavte na 1.2.

eap {
 ...
 default_eap_type = peap
 ...
 tls-config tls-common {
  # tajny klic
  private_key_file = ${certdir}/radius.key
  ...
  # certifikat ke klici
  certificate_file = ${certdir}/radius.crt
  ...
  tls_min_version = "1.2"
  tls_max_version = "1.3"
 }
}

Kontrola shody vnější a vnitřní EAP identity

Ačkoli konfigurace vlastního ověřování je popsána dále, podle použité uživatelské databazáze, tak kontrolu shody vnější a vnitřní EAP identity konfigurujeme shodně. V souboru /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel odkomentujte řádek s filter_inner_identity:

...
authorize {
...
    filter_inner_identity
..
}

Následně v souboru /etc/freeradius/3.0/policy.d/filter ve funkci filter_inner_identity upravte kontrolu anonymí identity. V defaultu freeRadius má uvedeno if (&outer.request:User-Name !~ /^(anon|@)/) to znamená že akceptuje uživatelská jména s prefixem anon a uživatelům to skýtá jistou volnost, např. anon1@realm.cz, anon2@realm.cz, … a @realm.cz. To komplikuje blokování v případě bezpečnostních incidentů. Umožněte pouze anonymous@realm.cz:

...
filter_inner_identity {
...
	if (&outer.request:User-Name != &User-Name) {
		#
		# Get the outer realm.
		#
		if (&outer.request:User-Name =~ /@([^@]+)$/) {
			update request {
				Outer-Realm-Name = "%{1}"
			}
 
			#
			# When we have an outer realm name, the user portion
			# MUST either be empty, or begin with "anon".
			#
			# We don't check for the full "anonymous", because
			# some vendors don't follow the standards.
			#
			if (&outer.request:User-Name !~ /^anonymous@/) {
				update request {
					Module-Failure-Message = "User-Name is not anonymized"
				}
				reject
			}
		}
...

Celý soubor je k dispozici na adrese https://raw.githubusercontent.com/CESNET/ansible-freeradius/master/files/filter

Přiřazení VLAN vlastním uživatelům

V souboru sites-enabled/inner-tunnel přidejte do sekce post-auth přiřazení VLAN, hodnotu 300 nahraďte požadovaným číslem VLAN:

post-auth {
...
    update outer.session-state {
        Tunnel-Type := VLAN
        Tunnel-Medium-Type := IEEE-802
        Tunnel-Private-Group-Id := 300
    }
...
}

Zamítání chybných realmů

Často se objevují realmy myabc.com, 3gppnetwork.org, … také se objevuje mezera za realmem (androidí klávesnice a doplňování). Uživatele kteří udělají takovou chybu není možné ověřit a je lepší je odfiltrovat co nejdříve. Stáhněte si soubor eduroam-realm-checks do /etc/freeradius/3.0/policy.d/ a potom v /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default:

authorize {
  filter_eduroam_realms
 
  ...
}

Když některé z pravidel požadavek uživatele zamítne, uvidíte to v log souboru. Viz příklad níže kde byl požadavek zamítnut protože realm byl doplněný mezerou.:

Sun Feb 5 17:04:57 2017 : Auth: (2256) Invalid user (Rejected: User-Name contains whitespace): [netsaint@cesnet.cz ] (from client ermon port 0 cli 70-6F-6C-69-73-68)

Definice AP klientů

RADIUS server důvěřuje pouze klientům uvedeným v souboru /etc/freeradius/3.0/clients.conf, kteří znají sdílené heslo. Neopoužívejte krátké sdílené heslo, zajištuje integritu RADIUS požadavků mezi AP a RADIUS serverem. RADIUS protokol není šifrovaný. V případě použití Cisco WLC stačí povolit jen jednu IP adresu pro managment interface.

client sit_s_ap {
 secret = <stejne_heslo_nastavim_na_ap>
 shortname = aps
 ipaddr = 192.168.10.0/24
 add_cui = yes
 Operator-Name = 1<realm.cz>
}

Vždy uveďte znak 1 před vaším realmem (příklad: 1cesnet.cz), více informací viz RFC5580.

Direktiva add_cui = yes zajistí přidání atributu Chargeable-User-Identity = 0x00 to společně s definovaným Operator-Name způsobí že IdP (ať už vaše, nebo cizí) vypočte a v Access-Accept odpovědi pošle unikátní hodnotu attributu Chargeable-User-Identity pro uživatele na konkrétním SP.

Ověřování eduroam požadavků

Je potřeba zajistit směrování požadavků z cizích realmů, vytvořit lokální testovací účet pro monitoring eduroam síťě a nastavit filtrování „škodlivých“ atributů přicházejících od cizích radius serverů.

Konfigurace RadSecu

Samotný RADIUS protokol se nepovažuje za bezpečný, proto je komunikace mezi RADIUSy transportována RadSec protokolem (TLS tunelem). Všechny požadavky pro cizí realmy jsou pak přesměrovány do tohoto tunelu. Pro samotný tunel zde používáme ten samý certifikát jako pro PEAP protokol, jsou akceptovány certifikáty od několika málo CA.

RadSec tunel používá dvě TCP spojení:

<národní_radius> → <lokální_radius>:2083
<lokalní_radius> → <národní_radius>:2083

Aktivace radsec protokolu ve FR3

ln -s /etc/freeradius/3.0/sites-available/tls /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/tls

Upravte soubor /etc/freeradius/3.0/sites-available/tls pro komunikaci mezi vaším serverem a servery národního RADIUSu. Pro oba druhy výše zmíněných TCP spojení použijeme stejný certifikát, a proto bude certifikát v souboru zmíněn několikrát. Poprvé v sekci listen (příchozí spojení od serverů národního RADIUSu) a podruhé v sekci home_server tls. Na rozdíl od PEAP (zmíně výše) je zde potřeba pro ca_file uvést soubor edupki-root-ca-cert.pem, který získáte na adrese https://www.edupki.org/, protože servery národního RADIUSu využívají certifikáty podepsané právě touto CA.

Definice cerifikátů pro naslouchání na lokálním portu 2083:

listen {
    #pokud budete chtit pro komunikaci s narodnim RADIUSem pouzit IPv6, zmente ipaddr z "*" na "::"
    ipaddr = *
...
    clients = flr.eduroam.cz
...
    limit {
        max_connections = 48
        lifetime    = 0
        idle_timeout  = 600
    }
...
    tls {
        private_key_file = ${cadir}/radius.key
        certificate_file = ${cadir}/radius.crt
        ca_file     = ${cadir}/edupki-root-ca-cert.pem
        ...
        tls_min_version = "1.2"
        tls_max_version = "1.3"
    }
}

Nadefinujte klienty národních RADIUS serverů:

clients flr.eduroam.cz { 
    client flr1.eduroam.cz {  
        ipaddr = 78.128.248.10
        #ipaddr = 2001:718:ff05:aca::1:10
        proto = tls
        secret = radsec
 
        limit {
            max_connections = 16
            lifetime    = 0
            idle_timeout  = 600
        }
    }
 
    client flr2.eduroam.cz {  
        ipaddr = 78.128.248.11
        #ipaddr = 2001:718:ff05:aca::1:11
        proto = tls
        secret = radsec
 
        limit {
            max_connections = 16
            lifetime    = 0
            idle_timeout  = 600
        }
    }
 
    client flr3.eduroam.cz {  
        ipaddr = 78.128.248.12
        #ipaddr = 2001:718:ff05:aca::1:12
        proto = tls
        secret = radsec
 
        limit {
            max_connections = 16
            lifetime    = 0
            idle_timeout  = 600
        }
    }
...
}

Na konci souboru nadefinujte servery národního RADIUSu, na které je možné posílat Access-Requesty návštěvníků.

home_server flr1.eduroam.cz {
    ipaddr    = 78.128.248.10
    #ipaddr    = 2001:718:ff05:aca::1:10
    port     = 2083
    type     = auth
    secret    = radsec
    proto    = tcp
    status_check = none
    tls {
        private_key_file = ${cadir}/radius.key
        certificate_file = ${cadir}/radius.crt
        ca_file     = ${cadir}/edupki-root-ca-cert.pem
        tls_min_version = "1.2"
        tls_max_version = "1.3"
        fragment_size  = "8192"
    }
}
 
home_server flr2.eduroam.cz {
    ipaddr    = 78.128.248.11
    #ipaddr    = 2001:718:ff05:aca::1:11
    port     = 2083
    type     = auth
    secret    = radsec
    proto    = tcp
    status_check = none
    tls {
        private_key_file = ${cadir}/radius.key
        certificate_file = ${cadir}/radius.crt
        ca_file     = ${cadir}/edupki-root-ca-cert.pem
        tls_min_version = "1.2"
        tls_max_version = "1.3"
        fragment_size  = "8192"
    }
}
 
home_server flr3.eduroam.cz {
    ipaddr    = 78.128.248.12
    #ipaddr    = 2001:718:ff05:aca::1:12
    port     = 2083
    type     = auth
    secret    = radsec
    proto    = tcp
    status_check = none
    tls {
        private_key_file = ${cadir}/radius.key
        certificate_file = ${cadir}/radius.crt
        ca_file     = ${cadir}/edupki-root-ca-cert.pem
        tls_min_version = "1.2"
        tls_max_version = "1.3"
        fragment_size  = "8192"
    }
}
 
home_server_pool flr.eduroam.cz {
    type    = "keyed-balance"
    home_server = "flr1.eduroam.cz"
    home_server = "flr2.eduroam.cz"
    home_server = "flr3.eduroam.cz"
}

Nastavení Load-Balance-Key

Možná jste si všimli, že v sekci „home_server_pool flr.eduroam.cz“ v konfiguraci radsecu je definovaná volba „type“ s hodnotou „keyed-balance“. Ta zajistí, že budou požadavky na národní RADIUSy rozkládány mezi všechny jednotlivé servery. K tomu aby tato funkcionalita pracovala správně, je třeba ještě tato úprava v souboru /etc/freeradius/3.0/sites-available/default:

authorize {
..
    update {
        control:Load-Balance-Key := &Calling-Station-ID
    }
..
}

Konfigurace Operator-Name

Attribut Operator-Name slouží k indentifikaci SP odkud pochází požadavky na autentizaci uživatelů. V souboru /etc/freeradius/3.0/sites-available/default odkomentujte volání funkce operator-name:

authorize {
..
    operator-name
..
}

Dále je třeba správně nakonfigurovat posílání atributu ​Operator-Name ​u každého klienta ​vašeho RADIUS serveru ​v souboru clients.conf.

Konfigurace Chargeable-User-Identity

Chargeable-User-Identity (CUI) je vypočítaný atribut, který se počítá jako SHA1 hash z vnitřní EAP identity, hodnoty atributu Operator-Name který posílá SP a soli. Uživatel nedovede hodnotu CUI změnit a tak má SP k dispozici unikátní identitikátor pro případné blokování uživatele. Současně ale SP různých organizací (podle hodnoty Operator-Name) dostávají různé hodnoty CUI pro jednoho uživatele a není tak narušeno soukromí uživatele.

V souboru policy.d/cui zvolte náhodný řetězec cui_hash_key - pokud provozujete v organizaci více RADIUS serverů, musí mít všechny tuto hodnotu shodnout, aby poskytovali pro jednoho uživatele tu samou hodnotu CUI. Dále v tom samém souboru nastavte cui_require_operator_name = yes, tím zajistíte že CUI bude váš RADIUS posílat pouze těm SP, kteří vyplňují Operator-Name.

Aktivujte modul CUI:

cd /etc/freeradius/3.0/mods-enabled
ln -s ../mods-available/cui .

V souboru /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel aktivujte cui-inner:

post-auth {
	cui-inner
...

V souboru /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default aktivujte cui:

authorize {
...
	cui
...
 
accounting {
...
    cui
...
 
post-auth {
...
    	cui
...
 
pre-proxy {
...
    	cui
...

Pokud máte k dispozici více ruzných realmů (realm1.cz a realm2.cz), které sdílí uživatelské účty, je nutné, aby pro libovolné uživatelské jméno byla hodnota cui stejná pro včechny realmy. Docílíte toho následující konfigurací. V souboru /etc/freeradius/3.0/policy.d/cui změňte definici proměnné &Chargeable-User-Identity v bloku cui.post-auth:

cui.post-auth {
    if (!&control:Proxy-To-Realm && &Chargeable-User-Identity && !&reply:Chargeable-User-Identity && \
      (&Operator-Name || ('${policy.cui_require_operator_name}' != 'yes')) ) {
        update reply {
            &Chargeable-User-Identity = "%{sha1:${policy.cui_hash_key}%{tolower:%{Stripped-User-Name}%{%{Operator-Name}:-}}}"
        }
    }

Přiřazení konkrétní VLAN návštěvníkům

V souboru sites-enabled/default v sekci post-proxy uveďte přiřazení VLAN, číslo 200 nahraďte vaším požadovaným číslem VLAN:

post-proxy {
...
    if ("%{proxy-reply:Packet-Type}" == "Access-Accept") {
        update proxy-reply {
            Tunnel-Type := VLAN
            Tunnel-Medium-Type := IEEE-802
            Tunnel-Private-Group-Id := 200
        }
    }
...

Normalizace MAC adres

Formáty adres můžou být různé - pro zjednodušení můžeme využít normalizaci MAC adres na jediný formát, se kterým budeme následně adresy porovnávat. Přidáme definici normalizace (volání fce rewrite_calling_station_id) do souboru /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default do sekcí authorize a preacct:

authorize {
    filter_eduroam_realms
    filter_username
    rewrite_calling_station_id
    ...
}
 
...
 
preacct {
    preprocess
    rewrite_calling_station_id
    ...
}

Konfigurace F-TICKS

Vytvořte soubor /etc/freeradius/3.0/mods-available/f_ticks s obsahem:

linelog f_ticks {
    filename = syslog
    #syslog_facility = local0
    #syslog_severity = info
    format = ""
    reference = "f_ticks.%{%{reply:Packet-Type}:-format}",
    f_ticks {
        Access-Accept = "F-TICKS/eduroam/1.0#REALM=%{Realm}#VISCOUNTRY=CZ#VISINST=%{Operator-Name}#CSI=%{Calling-Station-Id}#CUI=%{reply:Chargeable-User-Identity}#RESULT=OK#"
        Access-Reject = "F-TICKS/eduroam/1.0#REALM=%{Realm}#VISCOUNTRY=CZ#VISINST=%{Operator-Name}#CSI=%{Calling-Station-Id}#CUI=%{reply:Chargeable-User-Identity}#RESULT=FAIL#"
    }
}

Aktivujte ho:

 cd /etc/freeradius/3.0/mods-enabled
 ln -s ../mods-available/f_ticks

A začněte ho používat v /etc/freeradius/3.0/sites-available/default, pokud budete chtít odfiltrovat monitoring tak volejte reply_log a f_ticks podmíněně, viz následující sekce.

post-auth {
..
reply_log
f_ticks
..
}

Vyloučení monitoringu z detailních logů

end2end monitoring prováděný nagiosem produkuje relativně dost logů, lze je odfiltrovat v souboru /etc/freeradius/3.0/sites-available/default. V sekcích authorize, authenticate, pre-proxy a post-proxy přidejte podmínku, která ermon odfiltruje na základě prefixu MAC adresy kterou používá. Tj. z explicitního logování se stane logování podmíněné v případě že se jedná o monitoring, např:

..
authorize {
..
 # exclude monitoring records from auth_logs
 if (Calling-Station-Id !~ /^70-6F-6C-6/) {
   auth_log
 }
..
}
..
authenticate {
..
 Auth-Type eap {
  eap {
   handled = 1
  }
  # record access-chalenge & exclude monitoring records from log
  if (handled && Calling-Station-Id !~ /^70-6F-6C-6/) {
   reply_log.post-auth
   handled # override rcode (maybe superfluous)
  }
 }
..
}
..
post-auth {
..
 # exclude monitoring records from logs
 if (Calling-Station-Id !~ /^70-6F-6C-6/) {
   reply_log
   f_ticks
 }
..
}
..
pre-proxy {
..
 # exclude monitoring from log
 if (Calling-Station-Id !~ /^70-6F-6C-6/) {
  pre_proxy_log
 }
}

Lokální testovací účet pro monitoring eduroam

Přidejte klienta, ze kterého probíhá testování. Do souboru /etc/freeradius/3.0/clients.conf přidejte sekci:

client monitoring.eduroam.cz {
    ipaddr    = 78.128.248.234
    #ipaddr    = 2001:718:ff05:10b::234
    secret    = <sdilene_heslo>
    shortname   = monitoring
    add_cui    = no
    Operator-Name = 1<realm.cz>
}

Vždy uveďte znak 1 před vaším realmem (příklad: 1cesnet.cz), více informací viz RFC5580. Uvádějte váš realm, ermon simuluje další z AP ve vaší WiFi síti.

Správce instituce získá sdilene_heslo po přihlášení do administrativní aplikace u detailu svého RADIUS serveru (položka „Sdílené tajemství pro monitoring“).

V souboru /etc/freeradius/3.0/users vytvořte lokální testovací účet. U tohoto účtu nastavte atributy tak, aby síťový prvek (bezdrátový bod, přepínač) nasměroval klienta do VLAN 666. Ta by v české části eduroam neměla nikam vést, tudíž nejsou testovací účty zneužitelné pro běžné připojení:

<test_ucet> Cleartext-Password := "test_heslo"
    Tunnel-Type = VLAN,
    Tunnel-Private-Group-ID = 666,
    Tunnel-Medium-Type = IEEE-802,
    Fall-Through = Yes

Pokud nechcete uložit heslo v nešifrované podobě, tak nahraďte atribut Cleartext-Password atributem NT-Password a heslo zašifrujte příkazem smbencrypt (na Debianu je součástí freeradius-utils).

V souvislosti s testovacími účty potřebujete zajistit filtrování VLAN atributů z cizích institucí tak, aby hosté ve vaší síti padali do vámi nastavené VLAN. Následující úprava souboru /etc/freeradius/3.0/mods-config/attr_filter/post-proxy zajistí, že atribut s VLAN 666 bude propuštěn a ostatní VLANy budou odfiltrovány. V sekci DEFAULT na konci souboru přidejte:

    Tunnel-Type == VLAN,
    Tunnel-Private-Group-Id == 666,
    Tunnel-Medium-Type == IEEE-802

Celý soubor je ke stažení na adrese: https://raw.githubusercontent.com/CESNET/ansible-freeradius/master/files/post-proxy

Zkouška testovacího účtu

Funkci FreeRADIUS serveru lze otestovat nástrojem radtest (v souboru /etc/raddb/clients.conf musí být nadefinován client localhost se sdíleným klíčem testing123):

radtest <test_ucet>@domaci-realm.cz test_heslo 127.0.0.1 1812 testing123

Tento test zkouší pouze PAP, základní ověření funkce RADIUSu. Kompletní test lze provést pomocí rad_eap_test.

Blokování uživatelů

Při blokování uživatelů postupujte podle platné eduroam politiky a doporučení pro členy eduroam.cz.

Blokování podle uživatelského jména

V souboru /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default přidáme do sekce authorize podmínku blokující uživatele. Definice adres musí být umísťena před volání modulu eap!

 if(User-Name == "problemovy_uzivatel@priklad.cz") {
     reject # odmitnuti pozadavku
 }
 
 ... 
 
 eap {
     ok = return
 }

Blokování celého realmu

V souboru /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default přidáme do sekce authorize podmínku blokující uživatele konkrétního realmu. Definice adres musí být umísťena před volání modulu eap!

 if(User-Name == /^.*@problemovy_realm\.cz/) {
     reject # odmitnuti pozadavku
 }
 
 ... 
 
 eap {
     ok = return
 }

Blokování podle MAC adresy

V souboru /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default přidáme do sekce authorize podmínku blokující adresu(y). Definice adres musí být umísťena před volání modulu eap! Můžeme blokovat jednu nebo více konkrétních adres, lze využít i regulární výrazy:

 # blokovani konkretni adresy
 if (Calling-Station-Id == "12-34-56-78-AB-CD" ) {
     reject
 }
 
 # regularni vyraz
 if (Calling-Station-Id =~ /^12-34-56-78-AB-.*/ ) {
     reject
 }
 
 ... 
 
 eap {
     ok = return
 }

Blokování podle Chargeable-User-Identity

V souboru /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default přidáme do sekce post-proxy podmínku blokující identitu(y).

post-proxy {
    if ("%{proxy-reply:Packet-Type}" == "Access-Accept") {
      if ("%{proxy-reply:Chargeable-User-Identity}" == 'identifikator_problemove_identity' ) {
        update control {
            Auth-Type := "Reject"
        }
        reject
      }
...
}

Atribut Chargeable-User-Identity konkrétního uživatele je možné dohledat v generovaném F-TICKS logu (hodnota CUI) nebo v reply-detail log souborech. Soubory jsou uloženy v /var/log/freeradius/radacct/ip_adresa_protistrany/reply-detail-rok-mesic-den. V těchto souborech jsou uloženy informace o Access-Accept paketech a jejich atributech, mezi nimiž by se měl vyskytovat právě i Chargeable-User-Identity.

Ostatní

Když je vše v pořádku

RADIUS ověřuje požadavky na udp portu 1812 a na tcp portu 2083 přijímá požadavky z národního RADIUSu. Ověříme spuštěním příkazu netstat -ltupn nebo ss -ltupn):

Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State    PID/Program name
tcp    0   0 0.0.0.0:22       0.0.0.0:*        LISTEN   4039/sshd
tcp    0   0 127.0.0.1:25      0.0.0.0:*        LISTEN   11685/master
tcp    0   0 0.0.0.0:2083      0.0.0.0:*        LISTEN   12137/freeradius
tcp6    0   0 :::22          :::*          LISTEN   4039/sshd
udp    0   0 0.0.0.0:1812      0.0.0.0:*              12137/freeradius
udp    0   0 0.0.0.0:1813      0.0.0.0:*              12137/freeradius
udp    0   0 0.0.0.0:1814      0.0.0.0:*              12137/freeradius
udp    0   0 127.0.0.1:4000     0.0.0.0:*              12137/freeradius
udp    0   0 127.0.0.1:18120     0.0.0.0:*              12137/freeradius

V navázaných spojeních jsou RadSec spojení od každého serveru národního RADIUSu a spojení z lokálního RADIUSu (spojení z lokálního RADIUS serveru je navázáno až při předávání požadavku na národní RADIUS). Ověříme spuštěním příkazu netstat -t nebo ss -tr):

Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp    0   0 radtest.ujep.cz:40569  flr1.eduroam.cz:2083 ESTABLISHED
tcp    0   0 radtest.ujep.cz:43211  flr2.eduroam.cz:2083 ESTABLISHED
tcp    0   0 radtest.ujep.cz:37934  flr3.eduroam.cz:2083 ESTABLISHED
tcp    0   0 radtest.ujep.cz:2083  flr1.eduroam.c:48895 ESTABLISHED
tcp    0   0 radtest.ujep.cz:2083  flr2.eduroam.c:51849 ESTABLISHED
tcp    0   0 radtest.ujep.cz:2083  flr3.eduroam.c:35453 ESTABLISHED

Přicházejí požadavky a radius vrací „Login OK“

# tail -f /var/log/freeradius/radius.log
(69) Thu Dec 5 21:35:38 2013 : Auth: Login OK: [test@vsb.cz] (from client ermon port 0 cli 70-6F-6C-69-73-68)

Test cizího účtu

Pokud není vyloučen z logování monitoring, uvidíte v logu průběžné ověřování. Můžete zkusit simulovat dotaz na cizí účet, avšak protože neznáte správné heslo, bude požadavek odmítnut. Se správným heslem bude požadavek akceptován, ale národní RADIUS tento test zablokuje vyfiltrováním hesla z access-requestu. Akce se hodí pro vyprovokování navázání spojení na národní RADIUS server (např. po restartu lokálního FreeRADIUS serveru):

radtest test@vsb.cz HesloNevim 127.0.0.1 1812 testing123

Pro lepší otestování cizího účtu se hodí rad_eap_test.

Napojení na systémy správy identit

Dokončení konfigurace

Po dokončení konfigurace je potřeba provést kontrolu syntaxe freeradius

freeradius -XC

Pokud předchozí akce nenahlásí žádnou chybu je potřeba restartovat démona

/etc/init.d/freeradius restart

Po těchto krocích by měl fungovat i test účet a po zhruba 10 minutách by se měl rozběhnout i RADSEC

Kontrola syntaxe konfiguračních souborů

Kontrolu syntaxe můžete vyvolat přímo pomocí:

freeradius -XC

nebo skriptem:

/etc/init.d/freeradius configtest

Restart démona

Restartujte démona příkazem:

systemctl restart radiusd.service
Pouhý reload nemusí v některých případech změnit chování démona.

Debugování Freeradiusu

Nejdříve si ověřte, že freeradius neběží, a pak spusťte:

freeradius -fxx -l stdout

V případě, že byste potřebovali k debugu přidat aktuální časové údaje, aby bylo jasné, kdy se co dělo, můžete využít příkaz:

freeradius -fxxx -l stdout

Pozn. /etc/init.d/freeradius debug s aktivovaným radsecem nefunguje.

Last modified:: 2024/06/18 09:27