cs:irop

Potvrzení o připojení k eduroamu

Pro účely prokázání připojení k eduroamu slouží výstup z webu standardkonektivity.cz, kam jsou informace exportovány z interních systémů CESNETu. Detailnější pohled na připojované instituce (včetně informací o rozpracovaných) poskytuje náš web pripojovani.eduroam.cz. Dohoda mezi CRR a MMR byla potvrzena 5. prosince 2018 vedoucím oddělení řízení Odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Shrnutí výzev č.32 a 33. z programu IROP

  • program se týká zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
  • hlavní podporované aktivity jsou: stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
  • programu se mohou účastnit střední a vyšší odborné školy na celém území ČR mimo hl. m. Praha
  • projektové záměry musí být v souladu s Krajským akčním plánem
  • minimální výše způsobilých výdajů: 1 000 000 Kč
  • spoluúčast na projektu je 10%
  • možnost uplatnit výdaje od roku 2014 zpětně
  • doba udržitelnosti projektu je 5 let
  • zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2016 (termín podání žádosti není rozhodující, výzva je soutěžní)
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 11. 2016

Rozdíl jednotlivých výzev je v mapování financí na území sociálně vyloučených lokalit (více dotací z EU fondů).

Výzva č.32: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-32-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol

Výzva č.33: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/33-vyzva-Infrastruktura-strednich-a-vyssich-odbornych-skol-%28SVL%29

DŮLEŽITÉ - pokud se účastníte/chcete zúčastnit jedné z výzev z programu IROP č.32 a 33., realizací zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu, získáte 3 body do celkového bodového hodnocení, viz dokument Specifická pravidla výzvy, odstavec 4. Hodnocení a výběr projektů zadávací dokumentace. Využitím služeb e-infrastruktury CESNET, splňujete celou řadu podmínek z přílohy č. 11 zadávací dokumentace (příloha emailu), kde jsou specifikovány jednotlivé podmínky pro zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Minimální počet bodů, kterého musí žádost ve věcném hodnocení dosáhnout, je 30 z celkového počtu 46 bodů, pro výzvu č.33 a 25 z celkového počtu 41 bodů, pro výzvu č.32. Pro poskytnutí dotace jsou upřednostněny projekty s co nejvyšším počtem bodů.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na: sluzby@cesnet.cz

Last modified:: 2018/12/06 11:20