cs:globalni_ip_roaming

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

cs:globalni_ip_roaming [2006/09/24 20:59] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Globální IP roaming; roaming mezi komerční a akademickou sférou ======
  
 +Tento článek si klade za cíl nastínit možné modely fungování
 +globálního IP roamingu mezi všemi ISP, kteří působí na daném
 +teritoriu. Dále pak tyto "​obecné"​ principy aplikovat na roaming mezi
 +komerčními a čistě akademickými organizacemi,​ což není z principu
 +jednoduchá záležitost.
 +
 +Hlavním důvodem pro vybudování takovéhoto systému je samozřejmě snaha
 +sjednotit "​síťový prostor",​ a to především z pohledu
 +uživatele. Vybudovat něco, co dnes dobře známe ze sítí mobilních
 +telefonů, ale na IP platformě. Uživatel mobilního telefonu už neřeší,
 +kde se momentálně nachází - prostě zapne telefon a telefonuje. Je
 +jedno, v které zemi nebo v dosahu kterého operátora právě
 +stojí. Autentizaci,​ účtování,​ poskytnutí konektivity atd., to všechno
 +udělá systém automaticky - umožňují mu to roamingové dohody mezi
 +operátory. ​ Naskýtá se tedy otázka, proč něco podobného nevytvořit
 +také v případě IP konektivity. Uživatel, který je veden u jednoho ISP,
 +by měl za jistých definovaných podmínek možnost připojovat se k
 +Internetu i v sítích ostatních providerů. To by pro uživatele v
 +konečném důsledku znamenalo obrovský nárůst možností připojit se k
 +síti (dá se počítat i s tím, že by uživatelé začali službu více
 +využívat - stala by se pro ně dostupnější a užitečnější). Především
 +pak v případě bezdrátových IP sítí (WiFi) by byla tato koncepce velmi
 +užitečná (v článku mám na mysli zejména tento druh sítí, ale princip
 +je obecný a lze ho aplikovat na jakýkoli typ IP připojení).
 +
 +Z pohledu poskytovatele je IP roaming také výhodný, protože může svým
 +zákazníkům nabídnout vetší efektivní pokrytí i na místech, kde nemá
 +vlastní infrastrukturu. Budou efektivněji využity technické prostředky
 +(na jednom místě si nebude muset každý ISP zřizovat svoje přístupové
 +body) a organizace participující na roamingu budou mít bezesporu
 +konkurenční výhodu.
 +
 +Aby výše naznačený roamingový systém vůbec mohl fungovat, je potřeba
 +splnit mnoho podmínek. Pominu-li složité propojovací dohody mezi
 +členy, organizační,​ politické a ekonomické aspekty a budu se
 +soustředit pouze na technickou stránku věci, vycházejí mi jako klíčové
 +následující body:
 +
 +==== Accounting ====
 +
 +Je naprosto nezbytný z důvodů sledování aktivity uživatelů,​ a to
 +jednak pro potřeby monitorování využití sítě a jednak pro tarifikaci.
 +
 +==== Jednotná a unikátní uživatelská identita ====
 +
 +Umožňuje uživateli transparentní přístup do všech sítí s jedním jménem
 +a heslem (které je vedeno u jeho domovského poskytovatele). Uživatel
 +je svým "​jménem"​ plně identifikován,​ a to včetně příslušnosti ke své
 +domovské síti. Formát uživatelských jmen tedy musí být v celém systému
 +jednotný. Toto lze chápat jako jeden ze základních axiomů pro funkci
 +roamingového systému.
 +
 +==== Bezpečné připojení ====
 +
 +Přístup k síti a především pak jakékoliv manipulace s ověřovacími
 +údaji musejí být dokonale zabezpečeny,​ aby se vyloučila možnost
 +zneužití uživatelských účtů. To by v konečném důsledku znamenalo
 +diskreditaci celého systému. Je proto nezbytné použití moderních
 +autentizačních a bezpečnostních protokolů.
 +
 +Jako praktický příklad roamingového systému, který je postaven na
 +principech naznačených výše, může sloužit akademický projekt
 +//​eduroam//​. Ten sice zahrnuje pouze sítě národního výzkumu a
 +organizace do těchto sítí připojené (a to celoevropsky),​ ale jeho
 +rozsah, organizační a technické řešení může být použito jako vzor nebo
 +dokonce základ pro globální roamingový systém. Informace o projektu
 +//eduroam// (včetně detailního technického popisu) lze najít na [[http://​www.eduroam.cz/​|stránkách]] nebo pak přímo na hlavním
 +[[http://​www.eduroam.org/​|informačním portálu]] projektu
 +//​eduroam//​.
 +
 +Velmi důležitým faktorem při vytváření globálního roamingového systému
 +bude jistě volba vhodného "​roamingového modelu"​. Tím je myšlen souhrn
 +pravidel definujících chování uživatelů,​ jednotný systém jmen,
 +technické řešení autentizace,​ dohody o spolupráci na roamingu mezi
 +jednotlivými ISP atd. Ale především jde o ekonomický model fungování
 +celého systému, který definuje, jakým způsobem (pokud vůbec) bude
 +řešeno finanční vyrovnání za přenesená data jednotlivých uživatelů
 +v té které síti. ​ Nadefinování vhodného roamingového modelu není
 +zjevně jednoduchá záležitost a bude vyžadovat složité jednání mezi
 +všemi potenciálními partnery zapojenými v systému. Jako základ mohou
 +posloužit tři základní modely popsané níže:
 +
 +===== Volný roaming =====
 +
 +  * Propojené sítě roamují bez omezení.
 +  * Neúčtuje se datový provoz (accounting pouze pro statistické účely). Zpětné vyhodnocování provozu.
 +  * "​Žádné"​ počáteční podmínky pro uzavření roamingové smlouvy - pouze libovůle zúčastněných.
 +  * Nepočítá se s žádným eventuálním finančním vyrovnáním za nesymetrický provoz.
 +  * Jediná definovaná akce při výrazně nesymetrickém a nevýhodném provozu je zrušení roamingu s partnerem.
 +
 +Tento model je zajímavý především pro svoji jednoduchost (vhodné
 +např. pro pilotní projekt). Podstatou je, že propojené sítě nabízejí
 +konektivitu pro uživatele z ostatních sítí prakticky bez
 +omezení. Detailní accounting je pochopitelně potřeba provádět, ale
 +slouží pouze jako podklad pro vyhodnocení datových toků. Toto
 +vyhodnocení se provede zpětně za určité období (např. za měsíc) a
 +povede ke zjištění,​ zda není některý člen výrazně
 +znevýhodněn. V takovém případě by došlo ke zrušení roamingu mezi dvěma
 +či více dotčenými partnery. Nevýhodou tohoto modelu samozřejmě je, že
 +nemusí být vždy spravedlivý.
 +
 +===== Účtovaný roaming =====
 +
 +  * Veškerý uživatelský provoz je účtován (např. per byte).
 +  * Datové toky mezi jednotlivými sítěmi jsou zpoplatněny.
 +  * Finanční vyrovnání nezávisle mezi každou dvojicí subjektů (po definovaném období).
 +  * Accountingové informace sbírány na centrálním bodu infrastruktury,​ **ten musí být nezávislý!**
 +
 +Výhoda tohoto modelu spočívá ve spravedlivém rozložení profitu. ISP,
 +který poskytne nejvíce prostředků uživatelům (ať už vlastním nebo
 +z cizích sítí), bude mít zajištěn odpovídající zisk. Nevýhodu lze
 +spatřovat v poměrně velké implementační složitosti,​ a to nejen na
 +technické úrovni, ale zejména na úrovni
 +organizačně-politické. Nutností budou detailní smlouvy mezi ISP a
 +uživatelem a mezi jednotlivými ISP navzájem, jasně definované tarify
 +za přenesená data, atd. Definované tarify pak mohou být značně
 +složité, a to v závislosti na konkrétním ISP, lokalitě, objemu
 +přenesených dat, poskytnuté slevě, ?
 +
 +===== Vyvážený roaming =====
 +
 +  * Propojené sítě roamují bez omezení.
 +  * Provoz mezi sítěmi je udržován ve "​vyváženém"​ stavu.
 +  * Je potřeba zvažovat, s kým roaming uzavřít a s kým ne, aby byl provoz vyvážený.
 +  * Zhodnocení,​ zda je roaming vyvážený,​ se provádí zpětně po definovaném období.
 +  * Při nesymetričnosti,​ která překročí daný limit (např. 1:3) zrušení roamingu s partnerem nebo finanční vyrovnání.
 +
 +Model vyváženého roamingu je vlastně kompromisem mezi volnou a
 +účtovanou variantou. Celý systém je pak implementačně jednodušší,​ než
 +je tomu u účtovaného modelu, a přitom výrazně spravedlivější,​ než
 +v případě roamingu volného. Nevýhodou je, že nelze uzavírat roaming
 +mezi velkou a malou sítí, protože ten by byl s největší
 +pravděpodobností silně nevyvážený. Udržování vztahu mezi dvěma
 +subjekty ve "​vyváženém"​ stavu samozřejmě opět předpokládá detailní
 +accounting datových toků. Toto vyvažování nebude jednoduchá záležitost
 +a v praxi bude potřeba volit poměr mezi poskytnutou a odebranou
 +konektivitou značně benevolentně. Ideálního stavu 1:1 nelze dosáhnout,
 +a tak bude nutné považovat za "​symetrický",​ a tedy akceptovatelný,​ i
 +poněkud horší poměr (např. 1:3). Důležité bude rozhodnutí,​ jak
 +postupovat v případě, že dojde k nevyváženému stavu. Jako
 +nejjednodušší se nabízí zrušení roamingu s daným partnerem nebo
 +adekvátní finanční vyrovnání. Tento model může na jednotlivé
 +participující ISP působit silně motivačně. V případě, ze bude hrozit
 +nesymetrický provoz, donutí situace operátora zvýšit pokrytí nebo
 +jiným vhodným způsobem zajistit, aby nedocházelo pouze ke konzumaci
 +prostředků ostatních ISP jeho uživateli, ale aby byla využívána i jeho
 +síť hostujícími uživateli.
 +
 +===== Návrh pilotního projektu =====
 +
 +Jelikož máme ve sdružení CESNET s provozem a koordinací roamingového
 +projektu //eduroam// již poměrně dost praktických zkušeností,​ nabízí se
 +otázka, proč tento systém (a zmíněné zkušenosti) nevyužít jako základ
 +pro obecný roamingový systém. Tato idea se samozřejmě může ukázat jako
 +špatná a nepoužitelná v případě širšího nasazení do prostředí,​ které
 +bude sestávat z naprosto nesourodých sítí různých operátorů. Bylo by
 +ale chybou tuto koncepci nevyzkoušet v praxi. Chtěli bychom proto
 +iniciovat spuštění pilotního projektu, na kterém by se podíleli také
 +významní IP operátoři působící na našem trhu, a to především ti, kteří
 +provozují bezdrátové WiFi sítě. Z důvodů jednoduchosti by bylo zřejmě
 +vhodné zvolit pro pilotní projekt (alespoň v počátku) "​volný"​
 +roamingový model, který nebude zatížen finančními toky, ale poslouží
 +ke spuštění systému a k ověření základních funkcí. Konečná volba
 +pravidel a základního modelu pro pilotní projekt by samozřejmě
 +závisela na dohodě mezi potenciálními partnery (a jisté je, že problém
 +není jednoduchý). Použití "​volného"​ modelu také umožní účast na
 +projektu ze strany CESNETu, neboť v případě účtování a následného
 +zpoplatnění datových toků se situace výrazně zkomplikuje (jsme
 +akademická síť, která funguje na odlišných principech než ostatní
 +ISP). Je také otázkou, zda by CESNET mohl být členem globálního
 +roamingového systému po skončení pilotního projektu, pokud by tento
 +byl úspěšný a řešení se nasadilo do rutinní praxe. Výhody pro
 +akademické uživatele s tímto členstvím spojené na jedné straně a
 +postavení důstojného partnera pro ostatní ISP na straně druhé by tuto
 +účast jistě opodstatňovalo. Organizačně-politické základy, na kterých
 +je CESNET postaven, ovšem působí z hlediska členství v náš
 +neprospěch. V každém případě bychom však rádi zmiňovaný pilotní
 +projekt spustili a tím minimálně přispěli k ověření nového, dosud
 +neozkoušeného principu IP roamingu mezi ISP.
 +
 +==== Základní cíle pilotního projektu: ====
 +
 +  * Definice funkčního roamingového modelu
 +  * Ověření technického řešení
 +  * Monitoring pohybu uživatelů a datových toků
 +  * Zjištění,​ zda má uživatel o roaming zájem
 +
 +Pilotní projekt, který navrhujeme, je koncipován jako "​otevřený"​ pro
 +všechny subjekty poskytující IP konektivitu (především pak samozřejmě
 +bezdrátovou technologií WiFi). Snažíme se oslovit všechny od velkých
 +nadnárodních ISP, přes malé lokálně působící poskytovatele,​ až po
 +provozovatele komunitních sítí. Výsledná skupina organizací zapojených
 +do pilotu bude pochopitelně předmětem jednání. ​ Rozsahem by měl tento
 +pilot pokrývat celou Českou republiku (a současně "​pouze"​ ČR - tuto
 +podmínku považuji za důležité zmínit vzhledem k nadnárodnímu
 +charakteru //​eduroam//​u).
 +
 +Popisovaný pilotní projekt má svůj vzor v akademicko-komerčním
 +roamingovém systému, který byl pokusně spuštěn v červnu 2005 ve
 +Švýcarsku. Tento "​trial"​ byl iniciován sdružením [[http://​www.switch.ch/​|Switch]],​ které je provozovatelem
 +švýcarské sítě národního výzkumu (obdoba CESNETu). Dalšími účastníky
 +jsou komerční firmy, které poskytují bezdrátovou konektivitu na území
 +Švýcarska. V konečném součtu je do systému zapojeno více než 50%
 +hotspotů v celé zemi! Pro tento pilotní projekt byl zvolen model
 +volného roamingu - nedochází tedy k platbám za poskytnutí konektivity
 +mezi jednotlivými partnery. Detailní informace o projektu lze nalézt
 +na [[http://​www.switch.ch/​mobile|stránkách]] (záložka
 +PWLAN).
 +
 +===== Závěr =====
 +
 +Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří vydrželi při čtení tohoto
 +dlouhého a místy poněkud nezáživného textu až do konce. Myslím, že by
 +jistě byla škoda nevyzkoušet principy globálního IP roamingu v praxi a
 +nezužitkovat tak bohaté zkušenosti,​ které jsme načerpali při
 +provozování roamingového systému //​eduroam//​. Pokud Vás popisovaná
 +idea zaujala natolik, že uvažujete o možném zapojení do tohoto
 +projektu, neváhejte mě kontaktovat [[jan.furman@cesnet.cz|Jan.Furman@cesnet.cz]].
 +
 +V Praze 4. 11. 2005\\
 +Ing. Jan Furman\\
 +CESNET, z.s.p.o.\\
Poslední úprava:: 2006/09/24 20:59